Regulamin zakwaterowania

 1. Hotel Patriot*** (zwany dalej hotelem) może zakwaterować tylko takiego gościa, który prawidłowo zamelduje się w hotelu. Gość w tym celu powinien przedłożyć odpowiedniemu pracownikowi hotelu swój ważny dokument tożsamości. Zakwaterować można także osobę z adresem zamieszkania w miejscu hotelu.
 2. Hotel oferuje zakwaterowanym gościom usługi co najmniej w zakresie i jakości określonej w aktualnym obwieszczeniu Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej, nr 277/2008 Dz.U, według którego jest hotel zakwalifikowany.
 3. Gdy gość po zakwaterowaniu i opuszczeniu hotelu ponownie do niego powróci, zobowiązany jest przedłożyć w recepcji swój dokument tożsamości.
 4. W hotelu mogą zostać zakwaterowane tylko osoby, które nie są chore na żadne choroby zakaźne.
 5. Hotel może gościowi w wyjątkowych przypadkach zaoferować inne zakwaterowanie niż wcześniej ustalono, jeśli zasadniczo nie różni się ono od zatwierdzonego zamówienia.
 6. Hotel na podstawie zamówionego zakwaterowania rezerwuje pokój dla gościa najpóźniej 2 godziny po zgłoszonym przypuszczalnym czasie przyjazdu gościa. Po upłynięciu ustalonego czasu hotel może dowolnie dysponować pokojem.
 7. Jeśli gość chce przedłużyć zakwaterowanie, hotel może mu zaoferować także inny pokój niż ten, który pierwotnie zajmował.
 8. Jeśli gość zamówi wcześniej pokój jednoosobowy, a hotel mu natychmiast potwierdzi zamówienie, wtedy hotel policzy mu tylko cenę za pokój jednoosobowy, także w przypadku, gdy z własnej inicjatywy zakwateruje go w większym pokoju lub apartamencie.
 9. Gość korzysta z pokoju tylko w okresie, który ustalił z hotelem.
 10. Jeśli czas zakwaterowania nie został wcześniej ustalony, gość wymelduje się najpóźniej do godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu i w tym samym czasie zwolni pokój. W przeciwnym razie hotel może mu naliczyć cenę pokoju także za następny dzień.
 11. Osoba, która chce zakwaterować się rano przed godz. 8.00, pokrywa także koszty wynajęcia pokoju za noc poprzednią.
 12. Gość zajmując pokój we własnym interesie sprawdzi stan i funkcjonowanie urządzeń znajdujących się w pokoju, a ewentualne braki i uchybienia natychmiast zgłosi w recepcji hotelu.
 13. Gość wyraża zgodę, aby do jego pokoju podczas całego okresu trwania pobytu mogli wejść pokojówka, konserwator lub dyrektor hotelu, w celu pełnienia swoich obowiązków służbowych.
 14. Hotel odpowiada za rzeczy przyniesione przez gościa do hotelu, jak również za szkodę powstałą na odłożonych rzeczach, jeśli zostały one odłożone w miejscu do tego przeznaczonym lub tam, gdzie są zwykle odkładane, jednak maksymalnie do wysokości 331,93 € (10 000,- Sk), wysokość ta została określona na mocy rozporządzenia rządu słowackiego nr 87/1995 Dz.U. Za pieniądze, cenne rzeczy i dokumenty hotel odpowiada bez żadnych ograniczeń, jeśli odebrał je na przechowanie i w związku z tym wydał odpowiednie zaświadczenie. Jeśli te cenne rzeczy nie zostały oddane na przechowanie, to za ich kradzież odpowiada tylko do wysokości 33,193 € (1000,- Sk).
 15. Hotel nie odpowiada za ewentualne kłótnie lub konflikty powstałe pomiędzy gośćmi, ale w zakresie ustawowych możliwości podejmie niezbędne czynności w celu zapewnienia porządku i spokoju we wszystkich pomieszczeniach i pokojach.
 16. Hotel w celu przyjmowania wizyt innych gości ma przygotowane specjalne wspólne pomieszczenia (restauracja, pomieszczenia recepcji). Na przyjmowanie wizyt innych gości w pokojach hotelowych może wyrazić zgodę tylko dyrektor hotelu w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, w czasie od godz. 8.00 do godz. 22.00.
 17. Hotel w przypadku nagłej choroby lub urazu gościa zapewni mu pomoc lekarską lub transport do szpitala.
 18. Gość w pokoju i wspólnych pomieszczeniach hotelu nie może przenosić mebli, dokonywać napraw, w jakikolwiek sposób ingerować do aparatów telefonicznych, odbiorników radiowych i telewizyjnych, suszarek, sieci elektrycznej lub innej instalacji.
 19. Gość w obiekcie hotelowym i pokoju nie może korzystać z własnych urządzeń elektrycznych. Nakaz ten nie dotyczy urządzeń elektrycznych służących do jego higieny osobistej (maszynka do golenia i masażu, suszarka do włosów itd.).
 20. Gość nie może w pokoju ani na korytarzu głośno bawić się, śpiewać, głośno słuchać muzyki, lub oglądać telewizji. W czasie od godz. 22.00 do 6.00 powinien przestrzegać ciszy nocnej.
 21. Z powodów bezpieczeństwa nie można pozostawiać dzieci do 10 lat bez nadzoru osób dorosłych w pokoju, na korytarzach, w windzie i innych ogólnie dostępnych pomieszczeniach hotelowych.
 22. Klienci nie mogą zabierać do pokoju przyrządów sportowych i przedmiotów, do przechowywania których są wyznaczone inne miejsca.
 23. Gość ma prawo korzystać z wszystkich urządzeń znajdujących się w wynajętym pokoju i wspólnych pomieszczeniach. Za wszystkie szkody spowodowane na rzeczach materialnych będących własnością hotelu odpowiada gość według obowiązujących przepisów.
 24. Gość zawsze opuszczając pokój powinien zamknąć wszystkie kurki doprowadzające wodę, wyłączyć odbiorniki telewizyjne i radiowe, zgasić światło w pokoju, zamknąć okna, zamknąć drzwi na klucz, a w przypadku każdorazowego opuszczenia hotelu klucze pozostawić w recepcji.
 25. W przypadku powstania ewentualnej różnicy w zamówionych i zaoferowanych usługach, zostanie ona rozliczona po zakończeniu pobytu gościa. Gość zobowiązany jest natychmiast uregulować powstałe zaległości.
 26. Gość za zakwaterowanie i pozostałe usługi zobowiązany jest zapłacić zgodnie z obowiązującym cennikiem, który znajduje się w widocznym miejscu w recepcji.
 27. Gość zobowiązany jest przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu zakwaterowania od momentu wynajęcia pokoju. W przypadku, gdy niniejszy regulamin zostanie przez niego w poważny sposób naruszony, hotel ma prawo odstąpić od umowy o świadczeniu usług zakwaterowania także przed upłynięciem uzgodnionego okresu pobytu gościa.
 28. Zabroniony jest pobyt gościa w hotelu wraz ze zwierzętami domowymi!
 29. Gość w przypadku naruszenia regulaminu hotelowego zobowiązany jest pokryć wszystkie szkody wyrządzone właścicielowi, po wyliczeniu poniesionych kosztów.
 30. Skargi gości, reklamacje oraz ewentualne propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania hotelu przyjmuje recepcja hotelu zgodnie z Regulaminem Reklamacyjnym Hotelu Patriot***, który jest do dyspozycji w recepcji hotelu.

Regulamin zakwaterowania obowiązuje od dnia 20.04. 2015 r.