Ubytovací poriadok

 1. Hotel Patriot*** (ďalej len hotel) môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi hotela svoj platný doklad totožnosti. Ubytovať je možné aj občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hotela.
 2. Hotel poskytuje hosťovi služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej aktuálnou vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., podľa ktorej je hotel zatriedený.
 3. Pri opakovanom príchode už ubytovaného hosťa do hotela je hosť povinný preukázať sa na recepcii.
 4. V hoteli je možné ubytovať len osoby, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 5. V osobitých prípadoch môže hotel ponúknuť hosťovi iné ako dohovorené ubytovanie, ak sa zásadne neodlišuje od potvrdenej objednávky.
 6. Na základe objednaného ubytovania rezervuje hotel izbu pre hosťa najviac nasledujúce 2 hodiny po nahlásenom predpokladanom čase príchodu hosťa. Po uplynutí uvedenej doby môže hotel izbou disponovať.
 7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, v prípade voľnej kapacity môže hotel hosťovi ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 8. Ak si klient vopred objedná jednolôžkovú izbu a hotel mu objednávku ihneď potvrdí, hotel účtuje hosťovi len cenu za jednolôžkovú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu ubytuje hosťa vo viac-lôžkovej izbe alebo apartmáne.
 9. Hosť používa izbu počas dohovorenej doby s hotelom.
 10. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, hosť odhlási svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak hosť neurobí v stanovenom termíne, hotel mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 11. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 8.00 hodinou ráno, zaplatí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 12. Pri obsadení izby si hosť vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v izbe, prípadné chyby a nedostatky ihneď nahlási recepcii hotela.
 13. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom plnenia svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne riaditeľ hotela.
 14. Hotel zodpovedá tak za veci donesené hosťom do hotela, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na miesto k tomu určené alebo tam, kde sa obvykle odkladajú, maximálne však do výšky 331,93 € (10 000,- Sk) stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Z. z.. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá hotel bez obmedzenia, ak ich prevzal do úschovy a vydal o tom potvrdenie. Ak tieto cennosti neboli dané do úschovy, zodpovedá za ich odcudzenie len do výšky 33,193 € (1000,- Sk).
 15. Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.
 16. Na prijímanie návštev má hotel vyhradené spoločenské miestnosti (reštaurácia, priestory recepcie). Prijímanie návštev v hotelových izbách môže povoliť len riaditeľ hotela vo výnimočných odôvodnených prípadoch v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.
 17. Pri ochorení alebo zranení hosťa zabezpečí hotel poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 18. V izbe alebo spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, sušičov, prípadne elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 19. V objekte hotela a osobitne v izbe nemá hosť povolenie používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov určených na osobnú hygienu hosťa (holiace alebo masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 20. Hosť sa nesmie v izbe ani na chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.
 21. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých v izbe, na chodbách, vo výťahu a v ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 22. Hosťovi sa nepovoľuje brať do izby športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.
 23. Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 24. Pri odchode z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestnosti, zavrieť okná, zamknúť dvere a kľúč od izby odovzdať pri každom opustení hotela na recepcii.
 25. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa zúčtuje pri skončení pobytu hosťa. Nedoplatok je hosť povinný hneď uhradiť.
 26. Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je vyvesený, uložený na viditeľnom mieste na recepcii.
 27. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, hotel má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 28. Ubytovanie domácich zvierat je zakázané!
 29. V prípade porušenia hotelového poriadku, je zákazník povinný rátať s finančnou náhradou prevádzkovateľovi, za uvedenie škody do pôvodného stavu, t. j. po vyčíslení nákladov.
 30. Sťažnosti, reklamácie hostí, prípadné pripomienky alebo návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia hotela v zmysle Reklamačného poriadku Hotela Patriot***, ktorý je zverejnený na recepcii hotela.

Ubytovací poriadok je platný od dňa 20.4. 2015