Ubytovací poriadok

1. Hotel Patriot*** (ďalej len hotel) môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom je hosť povinný predložiť pracovníkovi recepcie hotela pri príchode svoj občiansky preukaz alebo iný platný doklad totožnosti. Pri prihlasovaní pobytu cudzincov postupujeme podľa osobitnej právnej úpravy.
2. Pri opakovanom príchode už ubytovaného hosťa do hotela je hosť povinný preukázať sa na recepcii.
3. Hosť platí za ubytovanie a služby poskytnuté hotelom podľa potvrdenej objednávky alebo podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený na viditeľnom mieste na recepcii a na webovej stránke hotela. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa zúčtuje pri skončení pobytu hosťa. Nedoplatok je hosť povinný hneď uhradiť.
4. V osobitých prípadoch môže hotel ponúknuť hosťovi iné ako dohovorené ubytovanie, ak sa zásadne neodlišuje od potvrdenej objednávky.
5. Ubytovanie hosťa je možné od 14:00 hod., skôr len v prípade ak to bolo vopred dohodnuté a umožňuje to aktuálna situácia pri príchode hosťa na pobyt. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 08.00 hod. ráno, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
6. Na základe objednaného ubytovania rezervuje hotel izbu pre hosťa najviac nasledujúce štyri hodiny po nahlásenom predpokladanom čase príchodu hosťa. Po uplynutí uvedenej doby a ak sa zástupcovi hotela nepodarilo hosťa kontaktovať, môže hotel izbou disponovať.
7. Hosť je povinný oznámiť recepcii hotela prípadné chyby a nedostatky, ktoré zistil na izbe, bezprostredne po prvom vstupe do izby.
8. Hosť je povinný odhlásiť sa z pobytu v hoteli a uvoľniť izbu najneskôr do 10:00 hod., okrem prípadu ak bol vopred dohodnutý iný čas odchodu. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je hotel oprávnený účtovať hosťovi poplatok vo výške 30,- € a ak dôjde k uvoľneniu izby po 14:00 hod. hotel môže účtovať 100% z cenníkovej ceny za izbu, pričom hosťovi nevznikajú zmluvné nároky na služby hotela spojené s ubytovaním.
9. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný, a to podľa aktuálnych možností hotela.
10. V čase od 22.00 do 6.00 hodiny je hosť povinný dodržiavať nočný kľud. Hosť sa nesmie v izbe ani v spoločných priestoroch hotela hlučne správať alebo rušiť iných hostí. Spoločenské akcie, v priestoroch na to určených, sú povolené aj po 22:00 hod. podľa predchádzajúcej dohody so zodpovedným pracovníkom.
11. Ak si klient vopred objedná jednolôžkovú izbu a hotel mu objednávku potvrdí, hotel účtuje hosťovi len cenu za jednolôžkovú izbu aj v prípade, ak z vlastného dôvodu ubytuje hosťa vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.
12. V izbe alebo spoločných priestoroch hotela nesmie hosť premiestňovať zariadenie, vykonávať akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadenia a spotrebičov, prípadne elektrickej siete alebo inej inštalácie.
13. V objekte hotela a osobitne v izbe nesmie hosť používať vlastné prenosné spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov určených na osobnú hygienu (napr. holiace strojčeky, sušiče vlasov).
14. Hosť nesmie vziať do izby športové vybavenie, náradie alebo predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.
15. V priestoroch hotela a izieb platí zákaz fajčenia, na ktorý zákaz sú osoby upozornené označením, umiestneným na viditeľnom mieste, okrem miest vyhradených pre fajčiarov. V prípade porušenia zákazu fajčenia má hotel právo uložiť hosťovi pokutu vo výške 150 € za každé zistené porušenie. Fajčenie je dovolené na izbách, označených ako fajčiarske izby. Pred hlavným vstupom hotela je umiestnený fajčiarsky priestor a tiež zadná časť átria je určená ako fajčiarsky priestor.
16. Hosť súhlasí, že v prípade potreby vstupuje do jeho izby počas pobytu hotelový zamestnanec (napr. chyžná pre potreby vyčistenia jeho izby, údržbár v prípade porúch na izbe). Ak tomu chce hosť zabrániť, vyvesí z vonkajšej strany svojich dverí visačku „NERUŠIŤ“. To neplatí, ak je vstup nevyhnutný v prípade, že to vyžaduje naliehavosť situácie (napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, a p.).
17. Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a ostatných priestoroch.
18. Pri ochorení alebo zranení hosťa zabezpečí hotel poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelej osoby v izbe a v ostatných priestoroch hotela.
20. Pri odchode z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestnosti, zavrieť okná, zamknúť dvere a kľúč od izby odovzdať na recepcii hotela.
21. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločenské priestory hotela (priestory recepcie, priestory na 1. poschodí).
22. Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločných priestorov hotela. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
23. Hotel zodpovedá za vnesené veci, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach podľa platných právnych predpisov.
24. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, ak hosť závažným spôsobom poruší ubytovací poriadok, hotel má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
25. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené, okrem výnimky vopred dohodnutej so súhlasom zodpovedného pracovníka.
26. V hoteli je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok, evakuačný plán a označenie smeru evakuácie z hotela. Hostia sú povinní počas svojho pobytu riadiť sa týmito inštrukciami.
27. Sťažnosti, reklamácie hostí, prípadné pripomienky alebo návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia hotela v zmysle Reklamačného poriadku Hotela Patriot***.
Dňa 25.8. 2023
T and B, s.r.o.
Vladimír Tabaka, konateľ