Podmienky súťaže

Súťaž: Romantická večera pre dvoch

Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú v rámci aktivít portálu hotelpatriot.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Účel súťaže a organizátor

Účelom súťaže na stránke Hotela Patriot*** na Facebooku je reklama a propagácia internetovej stránky hotelpatriot.sk organizátora súťaže.

Organizátor súťaže je spoločnosť T and B, s.r.o. (Hotel Patriot***), B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko, IČO: 36445045.

Začiatok a ukončenie súťaže

Do súťaže sa užívatelia Facebooku môžu zapojiť v období od 20.1. 2020 do 12.2. 2020 (do 23:59:59).

Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.

Žrebovanie

Žrebovanie prebehne 13.2. 2020.

Výhra

Výhrou v súťaži je romantická večera pre dvoch s reštaurácii Hotela Partiot***.

Podmienky účasti

Podmienkou účasti je zdieľanie príspevku na Facebooku s videom “Dezert – zlatá čokoládová guľa”. Do súťaže sa môže zapojiť každý vo veku minimálne 18 rokov. Do súťaže nebudú zaradení zamestnanci spoločnosti Hotela Patriot***. Kvôli možnosti vyžrebovania musí mať súťažiaci povolenú viditeľnosť likeov/zdielania na Facebooku pre verejnosť v nastaveniach ochrany súkromia. Inak je jeho hlas pri žrebovaní neviditeľný.

Odovzdanie výhry

Výherca súťaže bude vyžrebovaný z užívateľov Facebooku, ktorí na Facebooku zazdieľali príspevok súťaže. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom Facebooku (správa). V prípade, že sa nepodarí kontaktovať výhercu, výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke www.hotelpatriot.sk a na stránke Hotela Patriot*** na Facebooku.

Odobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke hotelpatriot.sk.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi, prípadne prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí.